teamgericht aanbod

Wil je in je school een vorming rond het ontwikkelveld RKG plannen, dan kan je een keuze maken uit onderstaand aanbod. Je kan ook je specifieke leervraag voorleggen, dan nemen we die graag op. Neemt daarvoor contact op met de inspecteur-begeleider uit jouw regio

 

Kleuter en lager onderwijs

PV/PS - Godsdienst in  ZILL

Het godsdienstonderwijs binnen het kader van ZILL (met aandacht voor levenszin) biedt kansen om in het godsdienstonderwijs ontwikkelingsgericht te werken, verbindend, integrerend en breed te werken, maar bovenal betekenisvol en existentieel naar het leven kijken.

 

PV/PS - God betekenisvol ter sprake brengen bij kinderen

Daar staat het dan op het bord in grote mooie letters: “God = Liefde”. Iedereen is het er over eens. Je kunt daar ook niet tegen zijn. Dat is toch zo! En toch krijg je het niet echt warm van die uitspraak. Kinderen hebben daar niet meteen iets mee. Het zal wel waar zijn, maar ze voelen het (nog) niet. Het doet weinig met hen. Een kind zei ooit aan de juf: “Dat is fijn voor God, maar ik merk daar niets van!” Is er ook een manier van spreken over God die verbinding maakt met ervaringen van kinderen? Een manier van spreken die beroert en uitdaagt. Daar gaan we in de sessie naar op zoek.

 

PV/PS - Filosoferen en theologiseren met kinderen / Levensbeschouwelijk gesprek

Godsdienstonderwijs gaat verder dan verkennen of leren kennen. Het komt eropaan om kinderen te doen groeien (=veranderen) in het vinden van ZIN in LEVEN. In deze sessie zetten we o.a. in op het belang van het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de kinderen en op een vrijmoedige houding van de leerkracht die zich waagt aan de inbreng van de kinderen.

 

PV/PS - Bijbelverhalen tot leven brengen

Bijbelverhalen zijn vaak weerbarstige verhalen waar men niet goed blijf mee weet in het godsdienstonderwijs. Zijn die oude verhalen nog wel betekenisvol in een leercontext van kinderen uit de 21ste eeuw?
Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar de kansen van een betekenisvolle wederzijdse ontsluiting van Bijbelverhalen.

We vragen om voor deze sessie één of meerdere podcasts te beluisteren rond de geselecteerde verhalen. Daar gaan we dan in de sessie mee aan de slag.

Deze sessie kan voor het ganse team. Dan gaan we aan de slag met verhalen (aansluitend bij het liturgisch-pastoraal jaar) die in elk leerjaar in het leerproces worden ingezet.

De sessie kan ook voor alle leerkrachten die binnen de scholengemeenschap lesgeven in eenzelfde leerjaar worden georganiseerd. Dan kunnen we focussen op de verhalen die in dat leerjaar worden ingezet.

 

PV/PS - Collegiale consultatie rond het leergebied godsdienst

Tijdens deze ontmoeting kan er samen gezocht worden naar een eigentijds levensbeschouwelijk op weg gaan met kinderen. Invalshoeken kunnen zijn: zinvol omgaan met de methode die je gebruikt, formuleren van een heldere doelgerichtheid van de godsdienstlessen, de impulsen afstemmen op levensbeschouwelijk leren, omgaan met diversiteit, symbooltaal betekenisvol ontsluiten, relevant evalueren, ... Doorheen deze uitwisseling stoot je wellicht op vragen die om verheldering of een antwoord vragen. Deze kunnen dan aanleiding vormen tot professionalisering en leren.

 

PV/PS - Kennismaking Godly Play

Godly play is een speelse methode van geloofscommunicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. In een aantal recente leermiddelen voor RK godsdienst wordt deze werkvorm ook veelvuldig ingezet. Voel je je daarbij wat onwennig? Wil je deze werkvorm beter leren kennen? Onze collega, Kathleen Hoebregts, volgde bij de verantwoordelijken voor Godly Play een trainersopleiding. Ze is graag bereid om tijdens een PV met een team deze werkvorm te verkennen. Tijdens de sessie wordt gewerkt met een bijbelverhaal volgens de methode van Godly Play.

 

PV/PS - Samen leren aan de klaspraktijk. Geleide bespreking van godsdienstlessen

We steken veel energie in ons lesgeven. Maar levert dit ook de energie op om elke dag opnieuw met frisse moed en enthousiasme voor de klas te staan? ‘... voor leerkrachten is het cruciaal dat de energie-voor-onderwijs die zij hebben, niet uitgeput geraakt... Om hun ontwikkeling te bevorderen moeten zij voldoende kansen krijgen om te overleggen, ..., om coaching-op-de-vloer te volgen, ... om te reflecteren - bij voorkeur samen met teamleden- op wat ze doen in de klas in een poging om de impact van hun onderwijs op het leren van hun leerlingen te maximaliseren.’

Dit initiatief geeft vorm aan bovenvermelde kansen vanuit volgend proces:
- In eerste instantie willen we vanuit een klasbezoek aan elke leerkracht van het team het schone en goede in de godsdienstles ‘omhoog’ kijken en luisteren,
- om in tweede instantie tijdens een personeelsvergadering vanuit een terugkoppeling naar het geziene en gehoorde in de klassen, door te stoten naar verdiepte vakkennis.
Op deze manier hopen we de dagelijks geleverde energie te kunnen aanwenden om enthousiast met nieuwe uitdagingen en nieuwe ideee╠łn in het godsdienstonderwijs aan de slag te gaan.

 

PV/PS - Vraaggestuurd aanbod: een PV vanuit een prioriteit van de school voor het werkveld godsdienst

We bouwen een sessie op vanuit de leervraag van het team en zoeken samen naar antwoorden op de vragen die er in het team leven

 

Kleuteronderwijs

PV/PS - Aan de slag rond een godsdienstig OA

Deze vorming biedt een aantal aanzetten om op het niveau van de leerkracht de betekenis te laten oplichten van een aantal christelijke feesten. Wat vieren christenen nu eigenlijk met Kerstmis, met Pasen...?
In een tweede deel wordt gezocht hoe een godsdienstig OA vanuit de voorgaande reflectie kan uitgewerkt worden.

 

PV/PS - Pasen, hoe leg je dat uit aan kleuters?

Hoe werk je rond Pasen met je kleuters? Is het Paasverhaal niet te moeilijk? Verrijzenis en kruisdood van Jezus, hoe verstaan wij dat als leerkracht?

Deze vorming biedt een aantal aanzetten om de betekenis te laten oplichten van paasverhalen, goede vrijdagverhalen, witte donderdagverhalen. Wat willen deze verhalen ons over Jezus vertellen? Welke betekenissen voor ons leven en werken worden ons hier gegeven?

In een tweede deel wordt gezocht hoe een godsdienstig OA vanuit de voorgaande reflectie kan uitgewerkt worden.

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet voor het kleuteronderwijs ook een aanbod van vorming rond het ontwikkelend RKG/. Dit aanbod vind je HIER

 

Lager onderwijs

PV/PS - Interlevensbeschouweijke competenties in het godsdienstonderwijs

In alle klassen is de verscheidenheid niet meer weg te denken. Culturele en levensbeschouwelijke verschillen duiken op in elk gesprek in de godsdienstles. Hoe pak je dat aan? Hoe kan je – met het oog op de levensbeschouwelijke groei van de kinderen – die verscheidenheid tot inhoud van je lessen maken?

Sedert een aantal jaren worden in het godsdienstonderwijs de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) opgenomen in het leerplan. Ze maken een wezenlijk onderdeel uit van het leerplan RKG. Elke leerkracht heeft dan ook een opdrachtsverplichitng inzake de ILC's.

Deze competenties kunnen een hefboom zijn om  de verscheidenheid betekenisvol te thematiseren.

 

PV/PS - Evalueren in de godsdienstles

Hoe kan je zinvol evalueren in het godsdienstonderwijs? Een toets is vaak vooral gericht op kennis. Daar is op zich niets mis mee, maar in het godsdienstonderwijs gaat het om meer dan kennis. Godsdienstonderwijs beoogt vooral ook de ontwikkeling van levensbeschouwelijke vaardigheden en de integratie van wat kinderen leren in hun leven en in hun persoon. Maar hoe evalueer je dat en hoe rapporteer je hierover?

Klassieke toetsen geven vaak een beeld op wat kinderen nog niet kennen, of kunnen. Godsdienstonderwijs wil nu net oog hebben voor de groei, voor de talenten van kinderen, voor wat kinderen zich gaandeweg eigen maken. Hoe pak je dat best aan?

Deze sessie is bedoeld ter ondersteuning van scholen die breder zoeken naar nieuwe vormen van evalueren en rapporteren, ook in andere leergebieden. De sessie biedt een verkenning van kansen en mogelijkheden voor evaluatie vanuit een aantal uitgangspunten van het godsdienstonderwijs: zinvolle opdrachten, evenwichtige aandacht voor de doelen van het godsdienstonderwijs (kennen, kunnen, zijn), aandacht voor de talenten van kinderen en niet enkel voor hun tekorten. 

Zelf een personeelsvergadering rond RK godsdienst opzetten

Hieronder vind je een aantal modellen en suggesties om zelf binnen het team een PV op te zetten.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb